Uw laatste aanmaning

Maak snel en gemakkelijk een laatste aanmaning.

Met welke regels moet ik rekening houden?

Regelgeving

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt. Deze incassokosten worden aan debiteur doorberekend.

De wet incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 in werking getreden. De regeling geldt voor vorderingen waarvan de uiterste betaaldatum valt ná 1 juli 2012. Voor vorderingen op particulieren is de regeling van dwingend recht. Voor vorderingen op bedrijven, kan er van de regeling worden afgeweken.

Te vorderen bedrag Maximale kosten over het totaalbedrag
Tot € 2.500 15,0 %
Over het meerdere, van € 2.500 tot € 5.000 10 %
Over het meerdere, van € 5.000 tot € 10.000 5 %
Over het meerdere, van € 10.000 tot € 200.000 1 %
Over het meerdere, van € 200.000 tot € 1.000.000 0,5 %


Wanneer uw debiteur een particulier is dient u, om aanspraak te kunnen maken op de incassokosten, aan de volgende eisen te voldoen:

  • U dient een kosteloze aanmaning te verzenden
  • U dient een betalingstermijn van tenminste 16 dagen aan te houden
  • U dient het bedrag aan incassokosten te vermelden
  • Indien u niet BTW-plichtig bent en aanspraak wenst te maken op de BTW over de incassokosten, dient u dit expliciet in de aanmaning te vermelden. Dat geldt ook voor het bedrag aan BTW.


Wanneer uw debiteur bij het aangaan van de overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt art. 6:96 lid 6 BW niet en hoeft er er dus ook geen termijn van 16 dagen in acht te worden genomen. De termijn kan dan korter zijn. Wel geldt, dat er moet zijn aangemaand en bij voorkeur ook een poging moet zijn gedaan, om de zaak op een minnelijke manier te regelen.

Daarnaast zijn er op de meeste handelsovereenkomsten algemene voorwaarden van toepassing, waarin bijna altijd een incassobeding is opgenomen, dat niet zelden 15% van de hoofdsom inhoudt. Ga dus altijd de van toepassing zijnde voorwaarden na.